Rss & SiteMap

新华会计网论坛 http://www.kj2100.com/

新华会计网论坛提供会计、注会(注册会计师)、cpa考试、cta考试、会计资格考试、会计职称考试、注税考试、高级会计师考试、会计从业资格考试网上辅导,汇集各大名校优秀师资如田明、郑庆华、刘圣妮、陈波、刘正兵、王新平、张京、高亚军、戴盛仪、王敏、李飒、高艳荣、严晓红、陈培霖、张冬梅等,多年专业辅导经验、助您考试过关!
共5120 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[256]
 1. 《审计》每日一练:对持续经营风险应对 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 4 点击) 2018-8-20 0:33:10 [浏览]
 2. 《审计》每日一练:分析程序 -- zhang77811 ( 0 回复 / 8 点击) 2018-8-19 23:54:38 [浏览]
 3. 《审计》每日一练:总体审计策略 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 10 点击) 2018-8-18 14:21:34 [浏览]
 4. 《审计》每日一练:存货监盘 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 11 点击) 2018-8-17 0:15:44 [浏览]
 5. 《审计》每日一练:前后任沟通 -- zhang77811 ( 0 回复 / 10 点击) 2018-8-16 8:32:15 [浏览]
 6. 《审计》每日一练:审计的前提条件 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 14 点击) 2018-8-15 1:06:14 [浏览]
 7. 《审计》每日一练:非抽样风险 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 12 点击) 2018-8-14 1:45:30 [浏览]
 8. 《审计》每日一练:非抽样风险 -- zhang77811 ( 0 回复 / 16 点击) 2018-8-13 4:44:25 [浏览]
 9. 《审计》每日一练:重大错报风险 -- zhang77811 ( 0 回复 / 12 点击) 2018-8-12 21:26:32 [浏览]
 10. 《审计》每日一练:业务流程层面控制 -- zhang77811 ( 0 回复 / 22 点击) 2018-8-11 23:52:16 [浏览]
 11. 《审计》每日一练:计价和分摊 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 26 点击) 2018-8-10 23:30:06 [浏览]
 12. 《审计》每日一练:审计程序的作用与种类 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 23 点击) 2018-8-9 8:48:18 [浏览]
 13. 《审计》每日一练:评价专家工作 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 30 点击) 2018-8-7 16:51:14 [浏览]
 14. 《审计》每日一练:与集团管理层沟通 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 37 点击) 2018-8-6 23:26:35 [浏览]
 15. 《审计》每日一练:存货抽盘 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 48 点击) 2018-8-5 22:37:47 [浏览]
 16. 《审计》每日一练:传统变量抽样 -- zhang77811 ( 0 回复 / 42 点击) 2018-8-3 10:55:18 [浏览]
 17. 《审计》每日一练:审计证据 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 46 点击) 2018-8-2 21:36:50 [浏览]
 18. 《审计》每日一练:内部控制 -- zhang77811 ( 0 回复 / 31 点击) 2018-8-1 17:13:15 [浏览]
 19. 《审计》每日一练:存货监盘 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 39 点击) 2018-7-31 21:40:43 [浏览]
 20. 《审计》每日一练:质量控制复核 -- zhang77811 ( 0 回复 / 41 点击) 2018-7-30 23:14:31 [浏览]
共5120 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[256]

Copyright © 2013 新华会计网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .03125 s, 3 queries.