Rss & SiteMap

新华会计网论坛 http://www.kj2100.com/

新华会计网论坛提供会计、注会(注册会计师)、cpa考试、cta考试、会计资格考试、会计职称考试、注税考试、高级会计师考试、会计从业资格考试网上辅导,汇集各大名校优秀师资如田明、郑庆华、刘圣妮、陈波、刘正兵、王新平、张京、高亚军、戴盛仪、王敏、李飒、高艳荣、严晓红、陈培霖、张冬梅等,多年专业辅导经验、助您考试过关!
共2987 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[150]
 1. 《审计》每日一练:系统选样方法 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 11 点击) 2019-1-16 17:44:53 [浏览]
 2. 《审计》每日一练:内部控制缺陷评价 -- zhang77811 ( 0 回复 / 27 点击) 2019-1-13 20:02:40 [浏览]
 3. 《审计》每日一练:重要性的含义 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 24 点击) 2019-1-12 10:05:25 [浏览]
 4. 《审计》每日一练:审计档案 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 26 点击) 2019-1-11 18:38:36 [浏览]
 5. 《审计》每日一练:收费 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 46 点击) 2019-1-10 8:07:10 [浏览]
 6. 《审计》每日一练:财务报表 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 55 点击) 2019-1-5 17:04:50 [浏览]
 7. 《审计》每日一练:工作底稿复核 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 52 点击) 2019-1-4 7:55:16 [浏览]
 8. 《审计》每日一练:第三方保管的存货 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 73 点击) 2019-1-3 14:36:47 [浏览]
 9. 《审计》每日一练:证据收集程序 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 65 点击) 2019-1-2 7:59:41 [浏览]
 10. 《审计》每日一练:职业道德基本原则 -- zhang77811 ( 0 回复 / 67 点击) 2018-12-31 9:32:59 [浏览]
 11. 《审计》每日一练:实质性程序 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 76 点击) 2018-12-29 7:23:51 [浏览]
 12. 《审计》每日一练:舞弊风险 -- zhang77811 ( 0 回复 / 69 点击) 2018-12-26 19:31:51 [浏览]
 13. 《审计》每日一练:鉴证业务 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 67 点击) 2018-12-24 7:51:00 [浏览]
 14. 《审计》每日一练:审计过程 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 61 点击) 2018-12-23 17:31:09 [浏览]
 15. 《审计》每日一练:编制审计计划 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 83 点击) 2018-12-21 7:45:50 [浏览]
 16. 《审计》每日一练:重大错报风险 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 74 点击) 2018-12-19 7:53:35 [浏览]
 17. 《审计》每日一练:职业怀疑 -- zhang77811 ( 0 回复 / 83 点击) 2018-12-18 9:09:38 [浏览]
 18. 《审计》每日一练:关键审计合伙人 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 97 点击) 2018-12-14 7:50:33 [浏览]
 19. 《审计》每日一练:审计证据 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 102 点击) 2018-12-13 8:27:59 [浏览]
 20. 《审计》每日一练:审计报告 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 106 点击) 2018-12-10 14:13:39 [浏览]
共2987 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[150]

Copyright © 2013 新华会计网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .04688 s, 3 queries.