Rss & SiteMap

新华会计网论坛 http://www.kj2100.com/

新华会计网论坛提供会计、注会(注册会计师)、cpa考试、cta考试、会计资格考试、会计职称考试、注税考试、高级会计师考试、会计从业资格考试网上辅导,汇集各大名校优秀师资如田明、郑庆华、刘圣妮、陈波、刘正兵、王新平、张京、高亚军、戴盛仪、王敏、李飒、高艳荣、严晓红、陈培霖、张冬梅等,多年专业辅导经验、助您考试过关!
共4792 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[240]
 1. 《审计》每日一练:生产与存货循环 -- zhang77811 ( 0 回复 / 18 点击) 2018-1-22 9:25:00 [浏览]
 2. 《审计》每日一练:存货监盘 -- zhang77811 ( 0 回复 / 11 点击) 2018-1-22 9:24:40 [浏览]
 3. 《审计》每日一练:存货监盘计划 -- zhang77811 ( 0 回复 / 9 点击) 2018-1-22 9:24:22 [浏览]
 4. 《审计》每日一练:特别风险 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 19 点击) 2018-1-21 7:28:55 [浏览]
 5. 《审计》每日一练:重大错报风险 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 9 点击) 2018-1-21 7:28:37 [浏览]
 6. 《审计》每日一练:函证 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 7 点击) 2018-1-21 7:28:16 [浏览]
 7. 《审计》每日一练:评价期末财务报告流程 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 36 点击) 2018-1-19 9:54:21 [浏览]
 8. 《审计》每日一练:关键审计事项 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 27 点击) 2018-1-19 9:54:01 [浏览]
 9. 《审计》每日一练:应付账款的实质性程序 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 26 点击) 2018-1-19 9:53:41 [浏览]
 10. 《审计》每日一练:信息技术的影响 -- zhang77811 ( 0 回复 / 30 点击) 2018-1-18 9:26:59 [浏览]
 11. 《审计》每日一练:IT控制的影响 -- zhang77811 ( 0 回复 / 23 点击) 2018-1-18 9:25:17 [浏览]
 12. 《审计》每日一练:采购与付款循环 -- zhang77811 ( 0 回复 / 17 点击) 2018-1-18 9:24:55 [浏览]
 13. 《审计》每日一练:生产与存货循环 -- zhang77811 ( 0 回复 / 25 点击) 2018-1-17 7:39:59 [浏览]
 14. 《审计》每日一练:销售与收款循环的业务活动 -- zhang77811 ( 0 回复 / 20 点击) 2018-1-17 7:39:37 [浏览]
 15. 《审计》每日一练:预防性控制 -- zhang77811 ( 0 回复 / 24 点击) 2018-1-17 7:39:18 [浏览]
 16. 《审计》每日一练:重大错报风险 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 37 点击) 2018-1-16 15:36:28 [浏览]
 17. 《审计》每日一练:工作底稿归档 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 29 点击) 2018-1-16 15:35:07 [浏览]
 18. 《审计》每日一练:采购与付款循环 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 23 点击) 2018-1-16 15:34:45 [浏览]
 19. 《审计》每日一练:审计工作底稿 -- zhang77811 ( 0 回复 / 42 点击) 2018-1-15 12:34:10 [浏览]
 20. 《审计》每日一练:资本化条件 -- zhang77811 ( 0 回复 / 35 点击) 2018-1-15 12:33:51 [浏览]
共4792 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[240]

Copyright © 2013 新华会计网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .04688 s, 3 queries.