Rss & SiteMap

新华会计网论坛 http://www.kj2100.com/

新华会计网论坛提供会计、注会(注册会计师)、cpa考试、cta考试、会计资格考试、会计职称考试、注税考试、高级会计师考试、会计从业资格考试网上辅导,汇集各大名校优秀师资如田明、郑庆华、刘圣妮、陈波、刘正兵、王新平、张京、高亚军、戴盛仪、王敏、李飒、高艳荣、严晓红、陈培霖、张冬梅等,多年专业辅导经验、助您考试过关!
共5065 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[254]
 1. 《审计》每日一练:评估信息技术的风险 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 7 点击) 2018-6-24 17:00:30 [浏览]
 2. 《审计》每日一练:满足独立性要求 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 3 点击) 2018-6-24 17:00:03 [浏览]
 3. 《审计》每日一练:分析程序 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 5 点击) 2018-6-24 16:59:38 [浏览]
 4. 《审计》每日一练:项目组内部 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 27 点击) 2018-6-21 13:07:30 [浏览]
 5. 《审计》每日一练:强调事项段 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 19 点击) 2018-6-21 13:07:08 [浏览]
 6. 《审计》每日一练:不同信息技术环境下的问题 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 14 点击) 2018-6-21 13:06:47 [浏览]
 7. 《审计》每日一练:总体审计策略 -- zhang77811 ( 0 回复 / 26 点击) 2018-6-20 22:31:53 [浏览]
 8. 《审计》每日一练:评价审计证据充分性 -- zhang77811 ( 0 回复 / 29 点击) 2018-6-20 22:31:32 [浏览]
 9. 《审计》每日一练:重要性的含义 -- zhang77811 ( 0 回复 / 27 点击) 2018-6-20 22:31:09 [浏览]
 10. 《审计》每日一练:评价审计证据充分性 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 41 点击) 2018-6-19 13:17:11 [浏览]
 11. 《审计》每日一练:法律法规审计 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 36 点击) 2018-6-19 13:16:49 [浏览]
 12. 《审计》每日一练:银行对账单 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 37 点击) 2018-6-19 13:16:29 [浏览]
 13. 《审计》每日一练:信息系统应用控制 -- zhang77811 ( 0 回复 / 50 点击) 2018-6-18 15:06:11 [浏览]
 14. 《审计》每日一练:质量控制制度 -- zhang77811 ( 0 回复 / 31 点击) 2018-6-18 15:05:47 [浏览]
 15. 《审计》每日一练:分析程序 -- zhang77811 ( 0 回复 / 29 点击) 2018-6-18 15:05:19 [浏览]
 16. 《审计》每日一练:审计报告 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 35 点击) 2018-6-17 20:04:01 [浏览]
 17. 《审计》每日一练:其他信息 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 30 点击) 2018-6-17 20:03:04 [浏览]
 18. 《审计》每日一练:分析程序 -- jingjing060308 ( 0 回复 / 30 点击) 2018-6-17 20:02:34 [浏览]
 19. 《审计》每日一练:其他信息 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 52 点击) 2018-6-15 16:37:16 [浏览]
 20. 《审计》每日一练:审计的定义 -- chengzhangzhilu111 ( 0 回复 / 53 点击) 2018-6-15 16:36:00 [浏览]
共5065 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[254]

Copyright © 2013 新华会计网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .04688 s, 3 queries.